Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Nodo training.

 

Artikel 1- Toepasselijkheid van de voorwaarden
Deze voorwaarden zijn van toepassing indien de deelnemer zich direct of indirect bij Nodo training heeft aangemeld voor het volgen van Personal Training en / of andere sport/trainings programma’s, dan wel deelneemt aan een fit test of andere activiteit uit het aanbod.

Artikel 2- Aanmelding, inschrijving en plaatsing
Een intake formulier dient volledig en naar waarheid te worden ingevuld en ondertekend te worden afgegeven of toegezonden, Naar aanleiding van de inhoud van het intake formulier kan een deelnemer, voor deelname aan de fit test of andere activiteiten zonderopgaaf van reden worden geweigerd.

Artikel 3- Facturering
Het op de overeenkomst vermelde bedrag, dient contant of per bankoverschrijving te worden voldaan, voorafgaand aan de gemaakte afspraak, Het is niet mogelijk het bedrag in termijnen te betalen tenzij is overeengekomen. Bij niet tijdige betaling kan de overeenkomst worden ontbonden door Nodo training. Daarbij zullen de redelijke kosten die Nodo training in verband daarmee moet maken , voor rekening zijn van de deelnemer.

Artikel 4- Tijdstip en plaats van training
Het volgen van het trainingsprogramma kan op verschillende locaties en tijdstippen plaatsvinden, Altijd worden deze voorafgaande aan de trainingen telefonisch, schriftelijk of mondeling overeengekomen. Er wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de voorkeuren van de deelnemers. Indien Nodo training niet in staat is de training te laten plaats vinden op de bedoelde locaties en tijdstippen, is Nodo training bevoegd om te bepalen dat de training geheel of gedeeltelijk zal plaats vinden op een andere locatie of tijdstippen. De deelnemer dient bij voorkeur 10 minuten voorafgaande aan de training omgekleed aanwezig te zijn op de afgesproken locatie.

Artikel 5- Trainingsprogramma
Op Nodo Training rust de verplichting tot het, gelet op het doel van het trainingsprogramma, zo goed mogelijk begeleiden van de deelnemer(s) gedurende de tijden dat de training wordt gegeven, sommige programma’s (Kettelbelt , Boks/conditie, jeet kunde do, Escrima, hardlopen) hebben intensieve elementen en kunnen in sommige gevallen tegen belastinggrenzen aanzitten, naast de adviezen van Nodo training dienen deelnemers daar zelf bedachtzaam in te zijn, deelname aan groepsprogramma’s geschieden geheel op eigen risico. Nodo Training is niet aansprakelijk voor blessures of andere schade die de deelnemers mochten oplopen tijdens of ten gevolgen van een training. Nodo.

Artikel 6- Aansprakelijkheid
Nodo training is niet aansprakelijk wanneer tijdens een training of andere activiteit, door welke oorzaak ook, op enigerlei wijze aan de deelnemer en/of derdern toebehoren zaken verloren gaan. Nodo training is niet aansprakelijk wanneer de deelnemer op enigerlei andere wijze schade lijdt en deze schade te wijten is aan het niet opvolgen van mondelinge of schriftelijke instructies, dan wel de lichamelijke of geestelijke gesteldheid van de deelnemer. Nodo training is niet aansprakelijk wanneer de deelnemer op enigerlei andere wijze schade lijdt en deze schade te wijten is aan het niet volledig of foutief invullen van het intake formulier en ondertekende gezondheidsverklaring. Nodo training is wel aansprakelijk, indien de hiervoor bedoelde schade het gevolg is van opzet of grove schuld.

Artikel 7- Ontbinding, annulering en afmelding
Annulering door de deelnemer voor (een deel van) de training gebeurd in overleg met Nodo training. Overhandiging van een schriftelijke verklaring van zijn/haar arts kan gevraagd worden. De training zal op een nader overeen te komen datum hervat worden, mits deze binnen 6 maanden valt vanaf dagtekening verklaring arts. Het contractgeld kan niet worden terug gevorderd tenzij er sprake is van langdurige aandoening of beperkingen waardoor het in redelijke wijs succesvol doorlopen van de trainingen niet meer mogelijk is. Nodo training werkt altijd op afspraak welke in samenspraak wordt overeengekomen. Afmelden kan tot 24uur voor het overeengekomen tijdstip van desbetreffende (trainings) afspraak. De (training) afspraak kan op een andere nader overeen te komen tijdstip worden ingehaald. Wanneer de deelnemer zich voor een (trainings) afspraak of een deel ervan afmeldt binnen het etmaal voor het overeengekomen tijdstip van desbetreffende (trainigings-) afspraak of door welke reden dan ook niet op de afspraak, of een deel daarvan, ingaat zal Nodo training de verschuldigde kosten in rekening brengen, dan wel de verschuldigde kosten niet in mindering brengen. Desbetreffende (trainings-) afspraak kan niet worden verzet of worden ingehaald door de deelnemer. Nodo Training behoudt het recht bij gevaarlijke weersomstandigheden, zoals onweer, extreme warmte, sneeuw of ijzel een training te annuleren.

Artikel 8- Gedragsregels bij deelname aan de training
Zonder onze voorafgaande toestemming mogen (trainings) afspraken of een onderdeel van de (trainings-) afspraken niet worden gevolgd door andere dan degene die zich bij Nodo training heeft ingeschreven voor desbetreffende – afspraken. De deelnemer zal steeds tijdig voor aanvang ven de (trainings) afspraak aanwezig zijn en zal de aanwijzingen van de trainer / instructeur opvolgen. De deelnemer zal zich houden aan de zo nodig door Nodo training te geven kleding en schoeisel voorschrift.

Artikel 9- Geschillen en toepasselijk recht
Op alle overeenkomsten tussen nodo training en een wederpartij is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met overeenkomsten tussen Nodo training en een wederpartij, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en welke niet tot de competentie van de kantonrechter behoren, zullen in eerst instantie worden beslecht door de rechter bevoegd in de vestigingplaats van Nodo Training. Dit beding laat onverlet, de bevoegdheid van Nodo Training om het geding aanhangig te maken bij de rechter die volgens de toepasselijke normale competentieregels bevoegd is.